top of page

บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการอินเตอร์เน็ต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้บริการสื่อสารข้อมูล, บริการเสียง, บริการอินเตอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร(Total Telecommunications Services) ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ภายใต้ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล

ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงจากระบบหลักสู่ผู้ใช้บริการ

ด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำและมีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูง

Home Page-BG.png

Total Solutions

   บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการ ด้วยทีมงานขายและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ วางแผน จัดหาระบบ อุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งวางระบบโครงข่ายของลูกค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

Home Page-BG 2.png
Home Page-BG 2.png

 

© Amnex Company Limited All rights reserved.

bottom of page