บริการวงจรเช่า (Internet Leased Line)

ความเร็วที่ไม่มีตก สามารถเลือกความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ต้องการใช้งานได้ โดยความเร็วนั้นคงที่ตลอดเวลา เนื่องจากไม่ต้องแชร์ความเร็วกับผู้ใช้งานรายอื่น

Register

ติดต่อสอบถาม