Sale Engineer/Account executive/วิศวกรขาย/เจ้าหน้าที่บริหารการขาย

1.วิศวกรขาย (Sale Engineer)

อัตรารายละเอียดงาน

 • การนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยศึกษา, วิเคราะห์, วางแผนกลุ่มลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย วางแผนการตลาดและกลยุทธ์การขายรวมถึงการหาขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ/ออกแบบ solution ให้แก่ลูกค้าได้ในเบื้องต้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการสร้างรายได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขาย รายปี รายไตรมาส

คุณสมบัติ

 • อายุ 23 ปีขี้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, อิเลคโทรนิคส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจักดียิ่ง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Program microsolf office, exel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะและไหวพริบในการสื่อสาร,การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง, การแก้ปัญหา และสามารถปิดการขายได้ มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

2.เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Account executive) 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • การเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยสามารถวางแผนการขายและการสร้างรายได้ในกลุ่มลูกค้าที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบเป้าหมายการขาย รายปี รายไตรมาสคุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขี้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจักดียิ่ง- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Program microsolf office, exel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะและไหวพริบในการสื่อสาร,การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง, การแก้ปัญหา และสามารถปิดการขายได้ มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

ส่ง resume มาที่ recruit@amnex.co.th