คำแนะนำการชำระค่าบริการ
แจ้งยกเลิกบริการ
เรียน ท่านลูกค้า
ขั้นตอนสำหรับการขอยกเลิกบริการเบื้องต้น ทำหนังสือแจ้งความจำนงค์ ประสงค์ยกเลิกการรับบริการอินเตอร์เน็ต
  • 1. กรอกเอกสาร ขอยกเลิกบริการ (แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บริการ)
  • 2. กรอกเอกสาร คืนอุปกรณ์ (ใบคืนอุปกรณ์)
  • 3. หนังสือสำคัญบริษัทฯ และหรือ หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการยกเลิก
  • 4. ชำระค่าบริการค้างชำระที่เหลือ และนำส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน
  • 5. ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดตามข้อ 1-4 มาที่ icare@amnex.co.th
  • 6. รอการแจ้งกลับการรับหลักฐานต่างๆ ตาม 1-4

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารต่าง ๆ จะนำส่งหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการยกเลิกในระบบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินการในการปฏิบัติการยกเลิกอินเตอร์เน็ตดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น


ที่อยู่สำหรับ นำส่งอุปกรณ์ คืนบริษัทฯ (สามารถส่งคืน ได้ทาง พัสดุไปรษณีย์)

บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
อาคารศศิ เลขที่ 290 ซอยรุ่งเรือง
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310