คำแนะนำการชำระค่าบริการ
แจ้งยกเลิกบริการ
คำแนะนำการชำระเงิน/แจ้งเตือนเพื่อทราบ
1. สถานที่ชำระค่าบริการ
 • 1.1   สำนักงานใหญ่ บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ที่อยู่ อาคารศศิ เลขที่ 290 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โดยสามารถชำระด้วย
  • เงินสด
  • เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด”
 • ***หมายเหตุ กรณีลูกค้านิติบุคคล /ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • นิติบุคคล 3%
  • ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1%

  ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกหักภาษี
  บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
  อาคารศศิ เลขที่ 290 ซอยรุ่งเรือง
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพฯ 10310
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554045099 / สำนักงานใหญ่
 • 1.2   ชำระที่จุดชำระเงิน เทสโก้โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • 1.3   ชำระด้วยเงินสด ณ จุดบริการที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • 1.4   โอนเงินผ่านธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ (ยกเว้นหน่วยงานราชการที่ชำระผ่าน GFMIS)
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่ 089-2- 96982-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก 2 เลขที่ 075-2- 51540-8
  • ธนาคารทหารไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง เลขที่ 054-2- 51543-2

กรุณาส่งเอกสารประกอบการชำระเงินให้ทาง Email : ampay@amnex.co.th โดยแนบเอกสารดังนี้

 • หลักฐานการโอนเงิน
 • ใบแจ้งหนี้
 • หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ตัวจริงส่งไปรษณีย์ถึง : ฝ่ายบัญชีการเงิน)

2. เงื่อนไขการชำระเงิน
 • 2.1   กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
 • 2.2   โปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับสัญญาณ

3. แจ้งเพื่อทราบ

บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ หากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งค่าใช้บริการนี้ 2 คราวติดต่อกัน ตลอดจนบริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ด้วย โดยถือว่าบริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และได้ทำการเตือนตามวิธีการที่กำหนดในใบสมัครและสัญญาใช้บริการหรือตามกฎหมายแล้ว